poniedziałek, 19 listopada 2018

Sprostowanie dotyczące artykułu „Cmentarna kwatera… wstydu”

W dniu 7 listopada 2018 roku ukazał się artykuł w tygodniku „Temi” (do pobrania tutaj). Poniżej zamieszczamy treść sprostowania wysłanego do w/w tygodnika.

Szanowny Pan Redaktor Ireneusz Kutrzuba 
Sekretarz Redakcji „TEMI” w Tarnowie

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnosimy o pilne zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji, które znalazły się w artykule Pana Wiesława Ziobro pt „„Cmentarna kwatera… wstydu”., zamieszczonego na łamach tygodnika TEMI z dnia 7 listopada 2018 roku. 

Sprostowanie

„W związku z opublikowaniem w dniu 7 listopada 2018 roku na łamach „TEMI” artykułu „Cmentarna kwatera… wstydu” autorstwa redaktora Wiesława Ziobro wskazujemy, iż zawiera on nieprawdziwe treści. 
Nie są prawdziwe następujące informacje:
1. Nie jest prawdą, że mogiły, które zlokalizowane są w Kwaterze Zasłużonych na Starym Cmentarzu w Tarnowie straszą swoim wyglądem. 
2. Nie jest prawdą, że brakuje w kwaterze V Starego Cmentarza tablicy informującej o tym miejscu jak też, że poza kopcem powstańców styczniowych i pomnikiem nagrobnym Rufina Piotrowskiego pozostałe nagrobki są w opłakanym stanie. 
3. Nie jest prawdą, że groby Józefa Biernata oraz Karola Kotarskiego nie znajdują się w kwaterze V Starego Cmentarza w Tarnowie. 
Wnosimy również o sprostowanie tytułu artykułu bowiem odnieść wrażenie, że Kwatera V jest kwaterą wstydu co nie jest prawdą o czym świadczą odnawiane w tej kwaterze tak jak i na całym cmentarzu niszczejące nagrobki zarówno przez Miejski Zarząd Cmentarzy jak i Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem. Kwatera ta jest chlubą mieszkańców Tarnowa. 

Uzasadnienie:

1. Grób legionisty I Brygady Kazimierza Olszewskiego znajdujący się zaraz przy wejściu do kwatery V jest własnością prywatną. Specyfika tej kwatery polega na tym, że nie stanowi ona formalnie cmentarza wojennego, który podlegałby wojewodzie, co pozwalałoby na występowanie o zewnętrzne środki finansowe na remonty wszystkich znajdujących się w kwaterze nagrobków. Jest to jedna z przeszkód przy ewentualnym planowaniu generalnego remontu tej kwatery. Drugą jest nieuregulowana sytuacja prawna wielu grobów i problem z dotarciem do rodzin mających prawa osobiste do pochowanych. To też powoduje, że nie może być grobowiec legionisty Kazimierza Olszewskiego remontowany przez Miejski Zarząd Cmentarzy jak również ze środków zebranych przez Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem. Nie możemy i nie będziemy remontować prywatnych nagrobków ze społecznych pieniędzy Rodzina może chociażby sprzedać swój grobowiec. Wydana została decyzja Konserwatora zezwalająca na remont tego grobowca. Rodzina wyraziła zgodę na jego remont po czym zerwała kontakt z wykonawcą. Dzisiaj koszt remontu jak twierdzi Pan Józef Stęplewski mający wykonywać remont tego grobowca to około 10 tysięcy złotych. 
2. Tablica informująca w kwaterze V jest zamontowana co można sprawdzić osobiście lub kontaktując się z Miejskim Zarządem Cmentarzy lub Komitetem Opieki nad Starym Cmentarzem. 
3. Trudno przejść obojętnie wobec tego zdania zawartego w artykule: „ „Była zawarta w niej informacja, że miasto odnowiło między innymi groby Józefa Biernata oraz Karola Kotarskiego – kłopot w tym, że tutaj w tej kwaterze takich mogił… nie ma”. Są: Grób Karola de Kotary Kotarskiego herbu Pniejnia – Kwatera V, numer rzędu I, numer grobu 123. Grób Józefa Biernata- Kwatera V numer rzędu I, numer grobu 19A. Wystarczy wpisać nazwiska do „grobonetu” i wszystko staje się jasne. Odwołujemy się też do książki „Alejami Starego Cmentarza” Antoniego Sypka byłego Prezesa i założyciela Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie w latach 1993-2018. 
Na stronie 114 autor pisze: „ Od początku lat 90 XX wieku Społeczny Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie czynił starania o uporządkowanie mogiły ofiar rabacji, a także o wzniesienie na mogile stosownego pomnika, wraz z tablicą imienną, o co czyniły starania poprzednie pokolenia, począwszy od tamtego, będącego świadkiem zbrodni. 19 II 1996 roku w 150 lecie wydarzeń, Komitet doprowadził do tego, że nad mogiłą zebrali się przedstawiciele władz miasta i województwa, posłowie tarnowscy, duchowieństwo, inteligencja, mieszczanie tarnowscy. Po raz pierwszy w okresie powojennym, a być może po raz pierwszy od 150 lat, przedstawiciele wszystkich warstw społecznych, ugrupowań politycznych Tarnowa, zebrali się wspólnie nad tą mogiłą. Prezydent miasta Roman Ciepiela obiecał wówczas publicznie, że miasto ufunduje pomnik. Słowo stało się ciałem. 29 VII 1998 roku w dwa lata po tych uroczystościach na mogile ofiar rabacji postawiono pomnik wg projektu Jana Mazura z Warszawy”. Renowację tablicy nagrobnej Karola de Kotary Kotarskiego herbu Pniejnia wykonała Barbara Dworaczyńska. Jako jedyny ma na wspólnej mogile rabacyjnej w Tarnowie tablicę nagrobną z napisem: „Tu /SPOCZYWA/ KATOL KOTARSKI/ W 54 roku życia swego/d. 20 lutego1846 r. /Pozostała rodzina i dzieci/ Najlepszemu Ojcu/. W pomnik wmurowano także tablicę z czarnego granitu, na której widnieje alfabetyczny wykaz ofiar spoczywających w grobie. 
Artykuł 12 prawa prasowego punkt 1 mówi: Dziennikarz jest obowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło. 
Pan Redaktor Wiesław Ziobro oparł artykuł jedynie na informacjach uzyskanych od Pana Stanisława S., którego nie znamy z konstruktywnej pracy na rzecz odnowy niszczejących zabytków na Starym Cmentarzu w Tarnowie - bez ich sprawdzenia. W wyniku tego opublikowana została nieprawdziwa informacja. 
W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie. 
                                                                                                                Z wyrazami szacunku

                                                                                                Komitet Opieki nad Starym Cmentarzem
                                                                                                                              Prezes
                                                                                                                                 /-/
                                                                                                                          Ewa Filipów